Oshizushi Avocado Inari

Avocado, sweet tofu

2.80