Freshly Frozen Smoked Salmon

Smoked salmon

10.30