Freshly Frozen Hoshi Karei

Dried dab 2 pieces

5.15