Freshly Frozen Hirame Sashimi

Turbot sashimi

11.75