Freshly Frozen Buri no kirimi

2 slices of yellowtail

13.90